COOLturalna klasa

Program edukacyjny “COOLturalna klasa” to inicjatywa powstała na kanwie podobnych projektów realizowanych m.in. w krajach skandynawskich (w tym modelowego “Kulturalnego plecaka”).

Program kierowany jest do uczniów klas 1-3 i zakłada wspieranie placówek szkolnych w poszerzaniu u uczniów teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu sztuki, kultury oraz dziedzictwa kulturowego, a w kontekście długofalowym:
– pobudzenie u uczniów zainteresowania sztuką i kulturą,
– wykształcenie chęci udziału w wydarzeniach kulturalnych,
– zdobycie przez uczestników umiejętności kreatywnego współdziałania
z rówieśnikami,
– wykształcenie postawy poszanowania dla różnorodności, wzrost tolerancji
i gotowość do życia w wielokulturowym społeczeństwie,
– wzmocnienie integracji społecznej i zmniejszenie poziomu wykluczenia ze względu na ograniczony dostęp do kultury w mniejszych miejscowościach.


Do przeprowadzenia pilotażowej edycji programu wybrano zlokalizowaną w powiecie wrocławskim miejsko-wiejską gminę Siechnice, a konkretnie Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika, gdzie od września 2021 do czerwca 2022 roku przeprowadzono dla dzieci z klas 1-3 (łącznie 8 klas) cykl bezpłatnych zajęć warsztatowych oraz spotkań z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki.


Program „COOLturalna klasa” to przede wszystkim tworzenie pewnego rodzaju pomostu pomiędzy placówkami oświaty z mniejszym dostępem do oferty kulturalnej, a instytucjami kultury znajdującymi się w większych miastach. W spójnym z kalendarzem roku szkolnego cyklu zajęć „COOLturalna klasa” proponuje wysokiej jakości działania edukacyjne i rozwojowe, wzbogacając i uzupełniając tym samym szkolny program nauczania o empiryczne poznanie kultury i sztuki oraz zetknięcie się z działaniami (często zlokalizowanych poza regionem) instytucji kulturalnych.

Uczniowie biorący udział w Programie:
– podczas warsztatów poznają różnorodne techniki wspomagające rozwój kreatywności i zdolności manualnych,
– pod opieką wyspecjalizowanych w danej dziedzinie edukatorów i animatorów uzyskują podstawowe umiejętności niezbędne do wyrażania siebie za pomocą szeroko rozumianych działań artystycznych,
– w ramach comiesięcznych spotkań z artystami poznają nowe profesje branży artystycznej.

Pilotażowa edycja programu spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem zarówno wśród samych dzieci jak i grona pedagogicznego, które wielokrotnie w rozmowach podkreślało wartościowość oraz wysoki poziom proponowanych wydarzeń. Z uwagi na bardzo dobrą współpracę chcielibyśmy mieć możliwość kontynuacji projektu – z perspektywą rozszerzenia go o wyjazdy uczniów do współpracujących z nami instytucji kultury we Wrocławiu. Chcesz wnieść swój wkład w rozwój edukacji kulturalnej i artystycznej w ramach programu „COOLturalna klasa”? Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:

Website Built with WordPress.com.